Hoe, wat en waar

Shiatsu vindt plaats op een katoenen matras (futon) op de grond. Aan elke behandeling gaat een kort gesprek vooraf, waarin de klachten die op dat moment spelen worden besproken.
Dan volgt de diagnose door middel van het voelen van de pols en de buik.
Na het stellen van de diagnose wordt met de behandeling begonnen.
Aan het einde van de sessie wordt uw reactie op de behandeling besproken.

  • Shiatsu wordt gegeven door de kleding heen
  • draag soepele liefst katoenen kleding. Bijvoorbeeld een joggingbroek, T-shirt en een paar sokken.
  • Vermijd een zware maaltijd vooraf.
  • Drink na afloop voldoende water en vermijd inspannende activiteiten.
  • De eerste behandeling inclusief de intake duurt ongeveer 75 minuten.
  • Een vervolgbehandeling duurt ongeveer 60 minuten.
  • Het aantal sessies dat nodig is hangt af van de aard van de klacht en hoe lang deze al bestaat.
  • Een verwijzing van uw huisarts is niet nodig.

Hoeveel behandelingen?

Het aantal behandelingen verschilt per persoon en is afhankelijk van de aard en de ernst van de klacht. Aangeraden wordt u iedere week of om de week te laten behandelen. Voor acute problemen zijn vaak een paar behandelingen al voldoende. Voor chronische óf langdurige klachten zijn vaak meerdere behandelingen nodig. Het is raadzaam om een serie wekelijkse behandelingen te ondergaan. Vaak hebben de klachten zich gedurende jaren opgebouwd en moeten langzaam worden afgebouwd.

Shiatsu en de reguliere geneeskunde

Shiatsu vervangt niet de reguliere geneeskunde. Het is verstandig om gezondheidsklachten eerst te bespreken met een huisarts. Bij ernstige gezondheidsproblemen is het raadzaam om te overleggen met de behandelend specialist of en hoe de shiatsu kan worden gecombineerd met de reguliere behandeling. Shiatsu kan dus goed samengaan met een behandeling vanuit de reguliere geneeskunde.
Combinaties met bijvoorbeeld fysiotherapie, manuele therapie of Mensendieck doen zich in de praktijk regelmatig voor.
Medicijngebruik is in het algemeen geen bezwaar. Ook de combinatie van shiatsu met vormen van alternatieve geneeswijze, zoals homeopathie, acupunctuur of kruidengeneeskunde, is door zijn holistische benadering goed mogelijk.

Contra indicatie

Shiatsu wordt niet toegepast bij kanker, hartkwalen, virusinfecties, koorts, fracturen, brandwonden, open wonden en bij zwangerschap in de eerste 12 weken.

Samenwerking

Het zijn dat ik je doorverwijs naar een andere behandelaar. Mijn netwerk bestaat uit behandelaars in verschillende disciplines in de reguliere en alternatieve zorg. Hieronder bevinden zich fysiotherapeuten, diëtisten, acupuncturisten, psychotherapeuten en coaches.

Klachten aangaande de behandeling ?

Als lid van de beroepsvereniging is er een klachte procedure. voor meer infomatie zie onderstaande link:https://go.clubdiensten.nl/clubsdata/0063/files/1531429043_GAT_clientfolder.pdf

 

Maak afspraak

 

EN:

How, what and where

Shiatsu takes place on a cotton mattress (futon) on the floor. Each treatment is preceded by a short conversation, in which the current complaints are discussed. Then the diagnosis follows by feeling the pulse and the abdomen. After the diagnosis, treatment is started. At the end of the session, your response to the treatment will be discussed. Shiatsu is given over the clothes - wear soft, preferably cotton clothes. For example, sweatpants, T-shirt and a pair of socks.Avoid a heavy meal beforehand.Drink plenty of water afterwards and avoid strenuous activities.

The first treatment, including the intake, takes about 75 minutes. A follow-up treatment takes about 60 minutes. The number of sessions needed depends on the nature of the complaint and how long it has existed. A referral from your GP is not necessary.

How many treatments?

The number of treatments varies per person and depends on the nature and severity of the complaint. It is recommended that you have treatment every week or every other week. For acute problems, a few treatments are often sufficient. Multiple treatments are often required for chronic or long-term complaints. It is advisable to undergo a series of weekly treatments. Often the complaints have built up over years and must be gradually reduced.

Shiatsu and regular medicine

Shiatsu does not replace conventional medicine. It is wise to first discuss health problems with a doctor. In the case of serious health problems, it is advisable to discuss with the treating specialist whether and how shiatsu can be combined with regular treatment. Shiatsu can therefore go well with treatment from regular medicine. Combinations with, for example, physiotherapy, manual therapy or Mensendieck are regularly encountered in practice. Medication use is generally not a problem. The combination of shiatsu with forms of alternative medicine, such as homeopathy, acupuncture or herbal medicine, is also possible due to its holistic approach.

Contraindication

Shiatsu is not used in cancer, heart disease, viral infections, fever, fractures, burns, open wounds and in pregnancy in the first 12 weeks.

Collaboration

It is that I refer you to another practitioner. My network consists of practitioners in various disciplines in regular and alternative care. These include physiotherapists, dietitians, acupuncturists, psychotherapists and coaches.

Complaints about the treatment?

As a member of the professional association, there is a complaints procedure. for more information see the link below: https://go.clubdiensten.nl/clubsdata/0063/files/1531429043_GAT_clientfolder.pdf

Maak afspraak