Wat is shiatsu

Shiatsu is een combinatie van manuele therapie en drukpunt massage die zijn oorsprong kent in Japan.

Shiatsu vindt plaats op een katoenen matras (futon) op de grond. Aan elke behandeling gaat een kort gesprek vooraf, waarin de klachten die op dat moment spelen worden besproken.

Dan volgt de diagnose door middel van het voelen van de pols en de buik. Na het stellen van de diagnose wordt met de behandeling begonnen. Aan het einde van de sessie wordt uw reactie op de behandeling besproken. Lees hier meer over de shiatsu behandeling.

 

En:

Shiatsu is a combination of manual therapy and pressure point massage that originated in Japan. Shiatsu takes place on a cotton mattress (futon) on the floor. Each treatment is preceded by a short conversation, in which the current complaints are discussed. Then the diagnosis follows by feeling the pulse and the abdomen. After the diagnosis, treatment is started. At the end of the session, your response to the treatment will be discussed. 

Wat is shiatsu

Mijn kijk op zen shiatsu

In elke vakgebied heb je vele stromingen en iedereen zoek naar iets wat bij zichzelf past. Zo ook in shiatsu. Er zijn 2 hoofdstroming te onderscheiden in de shiatsu, zie ook de herkomst van zen shiatsu voor meer uitleg.

Mijn keuze is gevallen op zen shiatsu omdat deze intuïtieve stijl binnen een praktische aanpak goed bij mij past.  Ook de manier van druk in brengen past mij goed.

Wat bedoel ik hiermee.

Er zijn een aantal kern begrippen die ik gebruik tijdens mijn behandeling:

  • Leeg en langzaam , vol en snel
    Bepaalde gebieden op het lichaam voelen “leeg” of “vol”Een gebied dat “leeg” is, voelt vaak kouder, zwakker aan. Als deze gebieden aangeraakt worden doe ik dat met een langzame en aanhoudende diepe aanraking zodat het gebied de tijd krijgt om zich aan te sterken.Hier tegenover staan gebieden die “vol” aanvoelen. Gebieden met meer spanning, warmte en hierdoor gevoeliger voor diepe aanraking. Deze gebieden behandel ik sneller en meer oppervlakkig. Hierdoor krijgt het gebied een impuls om te ontspannen.
  • Nooit tegen weerstand in gaan
    Veel massage en andere behandelvormen gaan de weerstand van het lichaam opzoeken en proberen er doorheen te werken. Bij zen shiatsu zoek ik eerst de gebieden die ruimte en ontspanning geven zodat de delen met te veel spanning al vanzelf beginnen te ontspannen.
  • Jouw lichaam geeft aan wat het nodig heeft
    Tijdens mijn zen shiatsu behandeling laat ik me leiden door de reacties van jouw lichaam. Denk bijvoorbeeld aan diepte en snelheid van ademhaling en hartslag.

Door deze stelregels te volgen ontstaat er een behandeling waarin jouw lichaam en geest gaan ontspannen en het “herijkingsproces” plaats vindt wat er op dat moment bij jouw nodig is.  Dit verschilt van mens tot mens en moment tot moment.

 

En:

There are many movements in every field and everyone is looking for something that suits themselves. Likewise in shiatsu. There are 2 main streams in shiatsu, see also the origin of zen shiatsu for more explanation. I chose zen shiatsu because this intuitive style within a practical approach suits me well.

The way of applying pressure also suits me well. What do I mean by this.

There are a number of core concepts that I use during my treatment: Empty and slow, full and fast Certain areas on the body feel “empty” or “full.” An area that is “empty” often feels colder, weaker. When these areas are touched, I do so with a slow and sustained deep touch to give the area time to recover. Opposite this are areas that feel “full”. Areas with more tension, heat and therefore more sensitive to deep touch. I treat these areas faster and more superficially. This gives the area an impulse to relax. Never go against resistance Many massage and other forms of treatment look for the resistance of the body and try to work through it. With Zen shiatsu I first look for the areas that provide space and relaxation so that the parts with too much tension start to relax by themselves.

Your body tells you what it needs During my Zen shiatsu treatment, I am guided by the reactions of your body. Think, for example, of depth and speed of breathing and heart rate. By following these principles, a treatment is created in which your body and mind will relax and the "recalibration process" takes place according to what is needed at that moment. This differs from person to person and moment to moment.

Mijn kijk op zen shiatsu

De herkomst van zen shiatsu

De zen shiatsu heeft zijn wortels in Japan , waar het een deel uitmaakt van een divers landschap van stijlen die een gezamenlijk oorsprong hebben Anma.

Anma was de naam voor de Chinese manueel therapieën die in de 15de en 16de eeuw in Japan voet aan de grond kregen. Tot eind 19de begin 20ste eeuw werd deze term gebruikt voor behandelingen uitgevoerd door uitsluitend blinde behandelaren. In de loop van de 20ste eeuw werd de term shiatsu steeds bekender en meer gezien als de kwaliteit standaard voor manuele therapie.

Dit werd mede ingegeven doordat het door het Japanse ministerie van gezondheid erkent werd en daarmee onderdeel werd van het reguliere gezondheidsstelsel.

 

En:

Zen shiatsu has its roots in Japan, where it is part of a diverse landscape of styles that have common origins Anma. Anma was the name for the Chinese manual therapies that gained a foothold in Japan in the 15th and 16th centuries. Until the end of the 19th and early 20th century, this term was used for treatments performed exclusively by blind practitioners. In the course of the 20th century, the term shiatsu became more and more known as the quality standard for manual therapy. This was partly due to the fact that it was recognized by the Japanese Ministry of Health and thus became part of the regular health system.

De herkomst van zen shiatsu

Masunaga

De zen shiatsu stijl is ontwikkeld door Shisuto Masunga. Die in de jaren 60 en 70 eerst de standaard shiatsu opleiding volgde en daarna als hoofddocent werkzaam was bij de meest prominente shiatsu school in Tokio. Waarna hij na enkelen  jaren les te hebben gegeven besloot zijn eigen stijl verder te ontwikkelen. Zijn focus was op de onderlinge samenhang van lichaam en geest  En het terug grijpen op het mensbeeld zoals dat gezien wordt in de Chinese geneeskunde.

Na zijn overlijden in 1981 werd zijn school doorgezet door zijn vrouw.  Sinds een aantal jaren wordt de school nu geleid door Haruhiko Masunaga, de zoon van de grondlegger. Zijn missie is het in stand houden en uitdragen het gedachtengoed van zijn vader.

Haruhiko Masunaga heeft een directe band met de Zen Shiatsu opleiding in Amsterdam en verzorgt heel regelmatig nascholing aan Nederlandse studenten in Tokio dan wel Amsterdam.

In de afgelopen 10 jaar heb ik 6 keer groepen begeleid tijdens nascholingsweken van Masunaga. Als vertaler en therapeut heb ik zowel in Japan als tijdens de trainingen in Nederland

 

En:

The zen shiatsu style was developed by Shisuto Masunga. Who in the 60s and 70s first followed the standard shiatsu training and then worked as a senior teacher at the most prominent shiatsu school in Tokyo. After which he, after several years of teaching, decided to further develop his own style. His focus was on the interrelationship of body and mind  And a return to the image of man as seen in Chinese medicine. After his death in 1981, his wife continued his schooling.

For several years now, the school has been run by Haruhiko Masunaga, the son of the founder. His mission is to maintain and propagate his father's ideas. Haruhiko Masunaga has a direct link with the Zen Shiatsu training in Amsterdam and regularly provides refresher courses to Dutch students in Tokyo or Amsterdam. In the past 10 years I have guided groups 6 times during Masunaga's refresher courses.

As a translator and therapist I have worked both in Japan and during the training sessions in the Netherlands

De herkomst van zen shiatsu