1.  Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
  2. Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Daarnaast heb ik een wettelijke  geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen evt. ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

  •  Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt uiteraard alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn evt. afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor mijn financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan onderstaande gegevens.Deze gegevens worden door de zorgverzekeraar gevraagd, zodat u deze nota bij uw zorgverzekeraar kunt declareren.

  1. Uw naam, adres en woonplaats.
  2. Uw geboortedatum.
  3. De datum van de behandeling.
  4.  Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bvb. ‘Shiatsu behandeling’.
  5. De kosten van het consult.

Your Privacy

For a good treatment it is necessary that I, as your treating therapist, create a file. This is also a legal obligation, imposed by the WGBO. Your file contains notes about your state of health and information about the examinations and treatments performed. I do my utmost to guarantee your privacy. This means, among other things, that I:

Careful handling of your personal and medical information,

Make sure that unauthorized persons do not have access to your data.

As your treating therapist, I alone have access to the data in your file. In addition, I have a legal obligation of confidentiality (professional secrecy). The data from your file may be also be used for the following purposes: To inform other healthcare providers, for example when the therapy has been completed or when a referral to another therapist is made. Of course, this only happens with your explicit permission. For use for observation during my possibly. absence. For the anonymized use during peer review. A small part of the data from your file is used for my financial administration, so that I or my administrator can draw up an invoice. If I want to use your data for any other reason, I will first inform you and explicitly ask for your permission. The data in the client file is kept for 20 years, as required by the treatment agreement law.

PRIVACY ON THE CARE NOTE

The health care bill that you receive contains the information below. This information is requested by the health insurer, so that you can declare this bill to your health insurer. Your name, address and place of residence. Your date of birth. The date of the treatment. A short description of the treatment, e.g. ‘Shiatsu treatment’. The cost of the consultation. ​